Величина приказа: Повећај слова Смањи слова Основна величина
петак, 01 децембар 2023

Галерија слика

Улогуј сеОнЛине

Имамо 3 гостију на мрежи

Statistika

Чланови : 137
Садржај : 282
Линкови : 7
Број прегледа чланка : 468271

Prati me

 • Facebook Page: http://www.facebook.com/
 • MySpace: http://www.myspace.com/
 • Twitter: http://twitter.com/
 • YouTube: http://www.youtube.com/

Претрага

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас38
mod_vvisit_counterЈуче17
mod_vvisit_counterОве недеље152
mod_vvisit_counterПредходне недеље833
mod_vvisit_counterОвог месеца38
mod_vvisit_counterПредходног месеца9176
mod_vvisit_counterУкупно754390
Статут Пчеларског друштва "Сивац"

 

У складу са одредбама члана. 12 и 78, закона о удружењима (« Службени лист РС «, БР. 51/09) и члана 21 статута Пчеларског друштва Сивац, на скупштини одржаној 4.01.2010 године усвојен је следећи :


С Т А Т У Т

ПЧЕЛАРСКОГ ДРУШТВАСИВАЦ


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Пчеларско Друштво''СИВАЦ'' из Сивца (у даљем тексту Друштво) је добровољно, интересно, ванстраначко, невладино и непрофитно удружење са територије села Сивца, општине Кула, као и пчелара са територија других општина основано на неодређено време.Основано ради остваривања и унапређења заједничких интереса у области развоја и заштите пчеларства, производње и промета пчеларске опреме, прибора, репроматеријала, лекова и пчелињих производа.

члан 2.

Учлањивање у Друштво је на добровољној бази и заснива се на начелима заједничких интереса.
На тим основама се урећују ме
ђусобни односи, обавезе и одговорности чланова Друштва. Пчелари се у Друштво учлањују ради решавања питања од заједничког интереса у пчеларству, ради унапређења пчеларства у целини и ради међусобне сарадње у пчеларству и заштите зивотне средине како на нивоу Друштва тако и на нивоу Савеза Пчеларских Организација Војводине (СПОВ) и Савеза Пчеларских Организација Србије (СПОС), као и сродних међународних организација. У Друштву се обезбеђују једнака права, обавезе и одговорности свих чланова Друштва.

члан 3.

Назив Друштва је ПЧЕЛАРСКО ДРУШТВО "СИВАЦ" из Сивца . Седиште Друштва је у Сивцу у улици Жарка Зрењанина 113 Друштво своју делатност обавља на подручју Републике Србије.


члан 4.

Друштво има својство правног лица са правима и обавезама, које произилазе из Устава, Закона, овог Статута и Статута виших савеза.

члан 5.

Друштво је учлањено у СПОВ и СПОС и заједно са њима ради на остваривању заједничких интереса, циљева и задатака у пчеларству. Удружење је у овим савезима заступљено преко својих представника (делегата).

члан 6.

Друштво има свој печат округлог облика, пречника 30 мм (3 цм.), са текстом : Пчеларско друштво "Сивац ", Сивац написан ћириличним писмом , штампаним великим словима по ивици печата са амблемом пчеле у средини печата.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

члан 7.

Основни циљеви и задаци су:

· унапређење и развој савременог и економичнијег пчеларења као и заштита пчела,

· сарадња са СПОВ-ом и СПОС-ом, као и са Друштвима или Удружењима пчелара у њиховим оквирима,

· развијање сарадње са научним институцијама и асоцијацијама које могу битно утицати на развој и унапређење пчеларства, коришћењу пчела и пчелињих производа,као и промовисање етичког размишљања о заштити добробити животиња,

· сарадња са надлежним Месним и Општинским органима ради унапређења, развоја и заштите пчеларства и пчела,као и помоћи у организацији пчеларских манифестација и јубилеја као и јубилеја везаних за Општину Кула

· сарадња са Друштвима и Удружењима грађана, која у основи свога рада, као главно опредељење, имају заштиту, очување и унапређење природне околине и заштите животне средине

· сарадња са пољопривредним и шумарским Организацијама у циљу повећања и унапређења површина под медоносним биљем, као и опрашивање пољопривредних култура

· помоћ члановима у набавци средстава за рад у пчеларству и организације заједничке реализације пчелињих производа.

· организација пчеларских изложби ради популарисања пчеларства и пчелињих производа, које нису профитабилне

· објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине и пчеларства уопште, у складу са законом,

· организација предавања и саветовања, ради подизања нивоа образовања пчелара - чланова Друштва – едукација грађана, а посебно деце и младих о значају очувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја

· јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима,

· додела признања заслужним пчеларима, организацијама и градјанима за допринос на развоју, унапредјењу и популарисању пчеларства и пчелињих производа.

· смањивање незапослених на територији на којој Друштво делује у циљу истог сарадња са националном службом за запошљавање и Центром за социјални рад.

ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ

члан 8.

 • Чланови Друштва могу бити сви грађани који се баве пчеларством, као и остали грађани који желе и могу да помогну у популарисању пчеларства и пчелињих производа.
 • Чланство се стиче уплатом чланарине Друштву за текућу годину.
 • Члан Друштва може постати Малолетно лице са навршених 14 година живота уз прилагање оверене изјаве његовог занонског заступника о давању сагласности.
 • За лице млађе од 14 година живота а не млађе од 10 година живота из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
 • Члан Друштва има за обавезу да прихвата Статут Друштва и Статуте виших савеза.
 • Да није лишен грађанских права.


члан 9.

За дугогодишњи рад на унапређењу како Друштва тако и пчеларства уопште, Скупштина може прогласити појединца за ПОЧАСНОГ ЧЛАНА.


члан 10.

Чланство у друштву престаје:

 • Иступањем
 • Искључењем
 • престанком рада Друштва
 • престанком плаћања чланарине

Одлуку о искључењу доноси Скупштина на образложени предлог Управног одбора.

Члан Друштва коме је изречена мера "искључење" има право у року од 15 дана од дана уручења, да поднесе жалбу Скупштини друштва, а Скупштина је дужна да по жалби решава у року од 30 дана.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

члан 11.

Чланови Друштва имају право да:

 • самостално одлучују о свом чланству
 • бирају и буду бирани у све органе Друштва
 • преко својих представника учествују у раду СПОВ-а и СПОС-а
 • акитвно учествују у креирању и одвијању свих активности Друштва и мера за њихово остваривање
 • учествују у обезбедјивању средстава за рад Друштва
 • прате активности својих представника

Дужности чланова Друштва су:

 • да се придржавају и спроводе одредбе Статута, одлуке и закључке и друга нормативна акта како Скупштине тако и осталих органа Друштва
 • да активно учествују у креирању и одвијању свих активности Друштва, као и да сами предлажу нове идеје за унапредјење рада Друштва и унапредјење пчеларства уопште и да раде на њиховом остварењу
 • да у потпуности поштују "ПЧЕЛАРСКИ КОДЕКС" који је донет на нивоу СПОС-а и уваже га као основу односа медју пчеларима и у пчеларству уопште
 • редовно и благовремено уплаћују чланарину Друштва а по могућности и чланарине СПОС-а и СПОВ-
 • да подстичу организовање школских, манастирских и црквених пчелињака
 • да раде на увођењу, обучавању и стимулисању деце, омладине, жена, етничких мањина и др. у пчеларство
 • Да у сарадњи са националном службом за запошљавање врши обуку о пчеларству у циљу смањивања незапослености у општини
 • Обавља обуку етницких мањина, социјално угрожених грађана у циљу смањивања незапослености истих
 • Да развија међу граничну сарадњу са пчеларима суседних држава у циљу размењивања искустава као и едуковања пчелара.Па и очувања, заштите животне средине, биодиверзитета у пограничним појасевима.

ОРГАНИ ДРУШТВА

члан 12.

Органи Друштва су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Председник удружења
 • Надзорни одбор

СКУПШТИНА

члан 13.

Скупштина је највиши орган Друштва и њу чине сви чланови Друштва.

члан 14.

Скупштина се састаје по потреби на редовном и ванредном заседању, а најмање једном годишње.
Скупштина пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине чланова Скупштине друштва.
Одлуке на Скупштини се доносе већином присутних чланова Скупштине.
У случају да на заказаној седници Скупштине не присуствује више од половине чланова, али не мање од једне четвртине чланова, седница се одлаже за петнаест минута, и тада присутни чланови Скупштине чине кворум и Скупштина може пуноважно одлучивати.

члан 15.

Скупштином председава радно председништво од 3 ( три) члана кога за сваку седницу Скупштине бира Скупштина. Радно председништво чине председник и два члана радног председништва. Скупштина бира записничара и два оверивача записника.

члан 16.

Одлуку о сазивању Скупштине, предлог дневног реда, времену и месту одржавања, на предлог председника Друштва, доноси Управни одбор.
Предлог дневног реда, са потребним материјалима, достављају се члановима Скупштине најмање седам дана пре дана одржавања Скупштине.

члан 17.

Иницијативу за сазив Скупштине може покренути и Надзорни одбор или најмање једна трећина члановаДруштва.
Председник Друштва је дужан да поступи по иницијативи из претходног става овог члана и иницијативу поднесе Извршном одбору на усвајање и заказивање Скупштине, у року од 14 дана од момента покретања иницијативе.
У случају да се не поступи по претходном ставу овог члана, иницијатор има право да сазове Скупштину, уз поступање по ставу 2 члана 16. при чему је иницијатор одговоран за припрему и рад Скупштине.

члан 18.

Скупштина одлучује, усваја и доноси:

 • Статут, његове измене и допуне
 • Одлучује о свим елементима закона о удружењима- одлучивање о статусним променама и о удруживању у савезе
 • Бира чланове Управног одбора, Надзорног одбора
 • Пословник о свом раду
 • Правилник о проглашењу почасних чланова
 • Годишње планове и дугорочније програме рада Друштва
 • Разматра и усваја извештаје о раду органа Друштва
 • Бира председника Друштва
 • Бира и опозива своје представнике у СПОВ-у и СПОС-у
 • Разматра и усваја завршни рачун и одобрава финансијски план за наредну годину
 • Одлучује по жалбама у другом степену, на одлуке органа Друштва
 • Усваја Одлуке о проглашењу почасних чланова на предлог Извршног одбора
 • Одлучује и о другим питањима, која су од значаја за рад Друштва

УПРАВНИ ОДБОР

члан 19.

Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине друштва.
Управни одбор има 5 чланова(алтернативно: три члана), чији мандат траје 4 године и могу да буду поново бирани, у колико задовољавају потребе Друштва. Тада о дужини мандата одлучује Скупштина
Скупштина бира чланове Управног одбора из редова својих чланова, који су досадашњим радом у пчеларству показали да добро познају проблематику пчеларства, да имају идеје како решавати проблеме, развијати и унапређивати пчеларство, унапређивати све друштвене активности пчелара и да су активни и предузимљиви у остварењу донетих Одлука и циљева.

члан 20.

Управни одбор се састаје по потреби. Седнице Управног одбора сазива и води председник Друштва, а у случају његове спречености то чини секретар. Председник или секретар су дужни да сазову седницу Управног одбора, кад то захтева Надзорни одбор или најмање 3 члана Управног одбора.

Управни одбор пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине чланова Управног одбора. Одлуке су пуноважне ако за њих гласа више од половине (3 члана) присутних чланова Управног одбора.

члан 21.

Управни одбор врши следеће послове у Друштву:

 • Припрема предлог Статута и других нормативних аката или других конкретних аката које доноси Скупштина
 • Усваја пословник о свом раду
 • Предлаже Скупштини план и програм рада, финансијски план и завршни рачун
 • Предлаже секретара и благајника из својих редова Скупштини Друштва
 • Организује по потреби стручне службе
 • Координира рад измедју бираних или именованих тела за поједине послове
 • Стара се о правилном и законитом руковању имовином Друштва
 • Стара се о правилном и благовременом извршавању задатака, које му је дала у надлежност Скупштина
 • Предлаже заслужне пчеларе и чланове за интерна и друга признања и награде
 • Обавља и друге послове који се појаве измедју два заседања Скупштине
 • Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак
 • Одлучује и о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Друштва

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова

ПРЕДСЕДНИК

члан 22.

Председник Друштва је по функцији председник Управног одбора.


Председник има следећа права и обавезе:

 • заступа и представља Друштво
 • заказује и председава седницама Управног одбора у духу Пословника
 • заказује седнице Скупштине
 • одговоран је за законитост рада Друштва
 • потписује вирманске уплате и исплате са текућег рачуна уз одлуку Управног одбора
 • измедју две седнице Управног одбора одобрава исплате са текућег рачуна до износа који одредјује Управни одбор
 • Скупштини подноси извештај о свом раду и раду органа Друштва
 • обједињује рад комисија и других органа Друштва
 • припрема са секретаром седнице Скупштине и Управног одбора
 • стара се о извршењу одлука Скупштине и Управног одбора и осталих органа Друштва

Председник се бира на период од 4 године и може да буде поново биран у колико задовољава критеријуме Друштва. Тада о дужини мандата одлучује Скупштина
У случајевима кад је због хитности технички немогуће да се закаже и одржи седница Управног одбора, председник има овлашћење да одговарајуће одлуке доноси сам, о чему на наредној седници Управног одбора обавештава чланове Управног одбора.

Председник има право на једног заменика који је друго лице депонованог потписа да у одсуству председника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансиска и новчана документа у име Друштва а о свему обавести председника и Скупштину.

СЕКРЕТАР

члан 23.

Секретар је члан Управног одбора чији мандат траје 4 године и може поново да буде биран у колико задовољава критеријуме Друштва. Тада о дужини мандата одлучује Скупштина
Секретар помаже председницима: Друштва, Надзорног одбора, у припреми материјала за седнице.
Задужен је за чување и закониту употребу печата Друштва.
Задужен је да води и чува сва нормативна и друга акта Друштва.
Секретар се, заједно са председницима Друштва, Надзорног одбора , свих комисија као и Скупштине, стара о благовременом заказивању и одржавању свих седница, као и о благовременом достављању материјала и обавештавању чланова о времену и месту одржавања седница.
Задужен је за правовремено обавештавање свих чланова Друштва о одвијању активности у Друштву.
Замењује председника Друштва у вршењу дужности у његовом одсуству.
Врши и друге послове, по потреби, од важности за рад свих органа Друштва.


БЛАГАЈНИК

члан 24.

Конституисањем Управног одбора, бира се благајник из састава Управног одбора, чији је искључиви задатак да води финансијске послове Друштва и сакупља чланарину. Такодје је задужен да се брине о благовременој уплати дела чланарине како СПОВ-у тако и СПОС-у.
Благајник, мора за свако подизање новца да има писмену дозволу председника или другог овлашћеног лица ( који има депонован потпис), у супротном може одговарати кривично и бити искључен из Друштва по аутоматизму.

Мандат благајника је 4 године и може поново да буде биран, у колико задовољава критеријуме Друштва.Тада о дужини мандата одлучује Скупштина

НАДЗОРНИ ОДБОР

члан 25.

Надзорни одбор броји три члана, које бира Скупштина са мандатом од 4 године и може поново да буде биран у колико задовољава критеријуме Друштва.О дужини мандата тада одлучује Скупштина
Надзорни одбор на првој својој седници бира свог председника из редова својих чланова.
Надзорни одбор врши контролу материјално финансијског пословања у Друштву и законитост рада, како Друштва, тако и његових органа.
О својим налазима обавештава чланство подношењем извештаја Скупштини друштва.
Седнице надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора, на своју иницијативу или на предлог пет чланова Управног одбора или једне трећине чланова Друштва.
Надзорни одбор одлучује на седницама у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова.
Извештај Надзорног одбора разматра Управни одбор и дужан је да одмах предузме одговарајуће мере, да се уочени недосатци отклоне.
О раду Надзорног одбора, на седницама води се записник.
У случају спречености председника Надзорног одбора, да врши своју дужност, одредиће једног члана Надзорног одбора, да га са пуним правом замењује.

ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА

члан 26.

О свом раду Друштво обавештава јавност:

 • позивањем јавних гласила на своје седнице
 • давањем интервјуа, руководилаца и истакнутих пчелара, јавним гласилима
 • учествовањем истакнутих пчелара у креирању радио и тв емисија у чијим садржајима се говори о пчеларству и пчелињим производима као и значаја пчеле у еко систему
 • организовањем пчеларских манифестација непрофитног карактера
 • посетама пчелара школама и другим установама
 • разменом пчеларских делегација са другим пчеларским регионима
 • штампањем пригодних публикација и сл. искључиво за чланове Друштва.


ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

члан 27.

За обављање стручних, административно-финансијских послова Друштво може образовати стручну службу или да ангажује пчеларе и друга стручна лица.
Председник ће по одлуци Управног одбора склопити уговор са овлашћеним лицем за водјење књиговодствених послова.
По правилу рад у Друштву је добровољан, али се могу, у зависности од финансијских могућности Друштва, увести - утврдити и накнаде за трошкове изабраним лицима приликом обављања послова за Друштво.

Ради остваривања својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим Друштвима или Удружењима и организацијама у земљи и иностранству

Друштво може приступити међународним Друштвима или Удружењима за очување, развој, унапређење пчеларске делатности као и очување природних ресурса, заштите животне средине-биодиверзитета.

члан 28.

Председнику Друштва, секретару, затим члановима Управног и Надзорног одбора, као и члановима комисија које се формирају за потребе Друштва, могу се исплатити путни и други трошкови када обављају послове од интереса за Друштво ван места становања, уколико Друштво располаже довољним финансијским средствима, да та исплата неће угрозити основни рад Друштва.

Право из претходног става утврдјује Упрвни одбор посебном Одлуком у складу са Финансијским планом Друштва.

ИМОВИНА И СРЕДСТВА ДРУШТВА

Члан 29.

Имовину и средства Друштва чине:

 • инвентар Друштва
 • чланарина свих чланова Друштва
 • поклони, донације, спонзорства
 • доприноси од других организација и институција, као што су СПОС, СПОВ и многе друге којима је пчеларство у њиховој делатности
 • библиотека

члан 30.

План прихода и расхода у Друштву реализује се по претходно донетим одлукама Управног одбора, кроз финансијски план који је усвојила Скупштина, и у складу са позитивним прописима о књиговодству и контном плану.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен нечин.

Делатност коју Друштво може да обавља, сходно својим циљевима, а која је предвиђена и овим Статутом је делатност са шифром 01.49 (узгој осталих животиња - узгој пчела и производња меда и пчелињег воска, сходно Закону о квалификацији делатности и регистру јединица разврставања).

Друштво може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у регистар привредних субјеката.

Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области пчеларства као и заштите животне средине, као и продајом пчеларских производа које пчелари добровољно дају у корист Друштва, као и секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других сродних привредних делатности које друштво обавља.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

члан 31.

Наредбодавац за извршење је председник, а у случају његове спречености наредбодавац је секретар Управног одбора уз писмено овалшћење председника Друштва.
Права и обавезу депоновања потписа у банци има председник Друштва и други члан Управног одбора кога одреди Управни одбор.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА У ДРУШТВУ

члан 32.

Друштво предлаже своје истакнуте пчеларе за доделу наград СПОС-а и СПОВ-а по правилницима које доносе ови Савези. Награде се додељују за вишегодишњи успешан рад у пчеларству.
Предлоге за награде и признања, припрема Управни одбор, а потврђује Скупштина.
Друштво може установити и доделити своје награде и признања заслужним и истакнутим пчеларима, као и осталим грађанима заслужним за популарисање пчеларства и пчелињих производа, као и заштиту животне средине.
Правилник о наградама и признањима се усваја на Скупштини друштва.
О додељеним наградама и признањима из области пчеларства обавештава се чланство и јавност, ради подстицања на успешнији рад у пчеларству.

ДОНОШЕЊЕ НОВОГ СТАТУТА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

члан 33.

Предлоге за доношење новог Статута или за његове измене и допуне, покреће и припрема Управни одбор или најмање једна трећина чланова Друштва.
Припремљени предлог Управног одбора је дужан, да умножи и достави свим члановима Друштва ради разматрања и заузимања ставова.
Рок за разматрање не може бити краћи до 7 дана.
Чланови су дужни да разматрају и заузму ставове у виду примедби ( амандмана) на предлоге и исте доставе Управном одбору најкасније три дана пре одржавања Скупштине.

члан 34.

Скупштина може прихватити доношење новог Статута или измене и допуне постојећег Статута, или предлог одбити.

Ако Скупштина прихвати предлог, отвориће се расправа на седници Скупштине, а одлука је пуноважна ако је за њу гласало више од половине присутних чланова.

ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

члан 35.


Друштво може престати са радом:

 • ако то одлучи Скупштина друштва
 • ако се актом надлежног органа власти, Друштву забрани рад
 • ако се трајно не остварују циљеви због којих је основано Друштво
 • Као и у другим случајевима предвиђеним законом

члан 36.

Имовина и средства Друштва, затечена у тренутку престанка рада Друштва се користе за покриће сопстбених обавеза Друштва. Преостала материјална као и финансијска средства, биће дата у хуманитарне сврхе или на располагање Савезу Пчеларских Организација Србије (СПОС) са седиштем у Молерова 13 Београд (у колико Савез (СПОС) промени адресу да се иста уважи уз одговарајућу документацију о потврђивању промене адресе. )

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 37.

Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана доношења, а примењује се од дана уписа у регистар.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут из марта 1995. године.

члан 38.

Тумачење одредаба овог Статута врши Скупштина друштва.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Друштвима или Удружењима.


ПРЕДСЕДАВАЈУЋA СКУПШТИНЕ

ТАТЈАНА МРДАК

----------------------------------------------------------------------------------

МП.

 

 


Copyright © 2023 Пчеларско друштво "СИВАЦ". Сва права задржана. Design by : VAMEDIA